ความเข้าใจเกี่ยวกับ อย.

 ข้อมูลเพื่อประกอบ ความรู้ ความเข้าใจ สำหรับเครื่องสำอาง เพื่อไม่ให้ผู้ใช้สับสนกับการกล่าวอ้างโดยการใช้ อย.หรือหนังสือรับรองบางอย่าง เพื่อการโฆษณา

1.การผลิตเครื่อง สำอางควบคุม หรือ เครื่องสำอางควบคุมพิเศษ ผู้ ผลิตและผู้นำเข้าจะต้องจดแจ้งขึ้นทะเบียนตำรับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กอง ควบคุมเครื่องสำอาง สำนักคณะกรรมการอาหารและยา หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แห่งท้องที่ที่ผู้แจ้งมีถิ่นที่อยู่

2.การผลิตเครื่องสำอางทั่วไปไม่ต้อง ขออนุญาติการผลิต เพียงแต่ต้องจัดทำฉลากภาษาไทยตามประกาศของคณะ กรรมการเครื่องสำอางให้ครบถ้วน และต้องไม่มีสารห้ามใช้ สารควบคุม หรือ สารควบคุมพิเศษ ใน เครื่องสำอางตามที่กฏหมายกำหนด

3.กรณีที่มีการจดแจ้งขึ้นทะเบียน ตำรับ ในส่วนของเครื่องสำอางควบคุมพิเศษบนฉลากที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ต้องระบุเลขทะเบียนเครื่อง สำอางในกรอบเครื่องหมาย อย. สำหรับ เครื่องสำอางควบคุมและเครื่องสำอางทั่วไปไม่ต้องระบุ

4.การนำ หรือ สั่งเครื่องสำอางทั่วไปเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่าย ผู้นำเข้าต้องยื่นเอกสารให้ ครบถ้วนตามคำขอฯ ณ กองควบคุมเครื่องสำอาง สำนักคณะกรรมการอาหารและยา โดยจะต้องยื่นดังนี้
กรณีการอนุญาติให้นำเข้าแบบไม่กำหนดอายุ การใช้
การยื่นคำขอต้องเตรียมหลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้
- คำขอตามแบบ สอท.1 จำนวน 1 ชุด
- ภาพถ่ายหรือสำเนาฉลากเฉพาะส่วนที่ปรากฏชื่อเครื่องสำอาง ที่จะนำเข้าทุกขนาดบรรจุ จำนวน 1 ชุด
- เอกสารแจ้งสูตรส่วนผสมของ เครื่องสำอางที่ขอนำเข้า (ต้นฉบับ) จากผู้ผลิตในต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด
- หนังสือรับรองการขาย หรือหนังสือรับรองผู้ผลิต (Certificate of Free Sale or Certificate of Manufacturer) จำนวน 1 ชุด

5.การขึ้นทะเบียนหรือการจดแจ้งผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง มิได้หมายความว่าสำนักงาน อาหารและยารับรองคุณภาพหรือประสิทธิภาพของ ผลิตภัณฑ์นั้นๆอย่างที่กล่าวอ้าง เพราะกระบวนการดังกล่าวเป็น เพียงการตรวจสอบข้อมูลของผลิตภัณฑ์ในชั้นต้นว่า มิได้มีสารห้ามใช้เป็นส่วนประกอบ หรือมีการใช้สารสำคัญในปริมาณ เกินกว่าตามที่กฏหมายกำหนดไว้